सीप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

ठाकुरबाबा नगरपालीकाले सीप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको छ । एम .आइ. एस अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको संक्षिप्त सूचिमा परेका उम्मेदवारहरुको सीप…

View More सीप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

सीप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

ठाकुरबाबा नगरपालीकाले सीप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको छ । एम .आइ. एस अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको संक्षिप्त सूचिमा परेका उम्मेदवारहरुको सीप…

View More सीप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना